آهنگ های مهدی پایا
   
نیم پرده دیاتونیک و کروماتیکنیم پرده دیاتونیک:همواره میان دو نت غیرهمنام و پیاپی وجود دارد که هر دو نت میتوانند با یا بدون نشانه های تغیردهنده(بمل یا دیز) باشند.
نیم پرده کروماتیک:میان دو نت همنام و جای همانند روی حامل قرار دارد ( یک نت و همان نت که دیز یا بمل شده است) یعنی یکی از دو نت باید دارای نشانه تغییر دهنده باشد.

موضوعات مرتبط: آموزش موسیقی
نویسنده : Admin
تاریخ : ۹۲/۰۲/۱۶